Bestuursleden PianoWandeling

Foto: Cor Kes
Foto: Cor Kes

 

Op de foto v.r.n.l. Eelkje B. de Vries, Anke Ophoff,

Ada Oosterman en Gary Kok.

 

Afwezig: Marianne van Hell, Josephine de Stoppelaar

en Jef Knijn.

De Stadskrant - Jubileumnummer te downloaden

spread_695_pianowandeling_11_mei.jpg